HE THONG DANG TRONG THOI GIAN NANG CAP. MONG CAC BAN QUAY LAI SAU